Het handvest

Deontologisch handvest van de Belgische Federatie voor Dierenosteopathie

Preambule

Aangezien de dierenosteopathie nog niet wettelijk erkend is, oefenen velen het vak in België uit zonder officieel kader.

Beoefenaars van de dierenosteopathie hebben diverse achtergronden: dierenosteopaten die daar exclusief toe zijn opgeleid, dierenartsen die de osteopathie toepassen, osteopaten voor mensen die het vak ook op dieren toepassen, gezondheidsprofessionals (kinesisten, ergotherapeuten, …) die een opleiding dierenosteopathie gevolgd hebben.

Al die groepen moeten in goed overleg met elkaar en met alle dierengezondheidsprofessionals kunnen samenwerken.

Om diereneigenaars die hun dier door een osteopaat willen laten verzorgen, een kwaliteitsservice te kunnen verzekeren, wilde de BFDO een reeks regels opstellen die alle leden van de BFDO moeten naleven, zodat ze voor de doelgroep een eenheid zouden vormen binnen het beroep en hun werkmethodes, oorspronkelijke opleidingen en persoonlijke vereisten gekend zouden zijn.

De dierenosteopaten die lid zijn van de Belgische Federatie voor Dierenosteopaten verbinden zich ertoe de dieren een zo veilig en doeltreffend mogelijke prestatie te leveren en daarbij hun ethiek en competentiegebied zo strikt mogelijk na te leven.

Osteopathie is een manuele praktijk ten dienste van dieren, aangepast en uitgevoerd met respect voor hun fysiologische en mechanische toestand. Ze maakt gebruik van zachte technieken en is noch invasief, noch dwingend. De osteopaat maakt enkel en alleen gebruik van zijn handen.

De zorgverleners die lid zijn van de BFDO verbinden zich er schriftelijk toe dat handvest na te leven.

Algemene plichten van de dierenosteopaten

De dierenosteopaat gaat nauwkeurig, respectvol, verantwoord en oplettend tewerk met respect voor de waardigheid van de dieren en hun baasjes en/of eigenaars.

Hij baseert zich op zijn theoretische en praktische kennis die hij heeft opgedaan tijdens zijn opleiding tot de osteopathie, waarna hij zijn diploma dierenosteopathie behaalde. Zonder enige vooropleiding is voor het behalen van dit diploma een opleiding van minstens 5 jaar en 5000 uren vereist. Wie reeds een bachelordiploma in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, de bewegingswetenschappen, de verpleegkunde, de geneeskunde, de dierengeneeskunde, de osteopathie of de ergotherapie heeft, kan het diploma in de dierenosteopathie behalen na een opleiding van minstens 2 jaar en 350 uren. Elk effectief lid van de BFDO verbindt zich ertoe de federatie op het moment van zijn toetreding of ten laatste binnen de drie maanden een kopie te bezorgen van zijn diploma.

Wie geen diploma heeft in de dierenosteopathie, moet een professionele ervaring in de dierenosteopathie kunnen aantonen van minstens 5 opeenvolgende jaren binnen de laatste 10 jaar.

De dierenosteopaat oefent zijn activiteit uit conform de beroepsethiek en de regelgeving. Hij verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om een persoonlijke osteopathische balans op te stellen en de meest geschikte osteopathische handelingen uit te voeren in functie van de specifieke kenmerken van het dier in kwestie.

De osteopaat, die ten dienste staat van het dier en zijn gezondheid, oefent zijn taak uit met respect voor dat dier. Het respect voor het dier duurt ook voort na zijn dood.

Gelijkheid van de prestaties

De dierenosteopaat besteedt dezelfde aandacht aan al zijn klanten. Hij garandeert alle dieren en hun baasjes en/of eigenaars dezelfde informatie en diensten van de hoogste kwaliteit.

Inspanningsverplichting

De dierenosteopaat is gebonden aan een inspanningsverplichting. Dat wil zeggen dat hij verplicht is telkens al zijn vaardigheden en kennis in te zetten in het belang van het dier en dat hij de baasjes en/of eigenaars die hem hun vertrouwen schenken, telkens zo goed mogelijk moet informeren.

Transparantie

De dierenosteopaat drukt zich duidelijk uit betreffende de aard van de diensten die hij gaat leveren. Er moet een zo groot mogelijke transparantie bestaan naar de baasjes en/of eigenaars toe. Hij past enkel bewezen technieken toe die overeenkomen met zijn vaardigheden op vlak van osteopathie of die de osteopathie aanvullen. De osteopaat mag enkel een andere activiteit uitoefenen indien die de onafhankelijkheid van zijn beroep niet in het gedrang brengt. De osteopaat mag zijn activiteit niet uitoefenen onder een pseudoniem.

De beoefenaar van de dierenosteopathie maakt geen overdreven of leugenachtige reclame en doet niet aan onrechtmatige klantenwerving.

Aanpak

De dierenosteopaat moet al zijn ingrepen nauwgezet en zorgvuldig analyseren en controleren om de bescherming en veiligheid van de dieren te garanderen. Hij moet zich beperken tot wat nodig is voor de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van zijn interventie. Hij houdt rekening met de voorkeuren van het baasje en/of de eigenaar – als deze overeenstemmen met het welzijn van het dier – maar vooral met de voor- en nadelen en mogelijke gevolgen van de verschillende gebruikte of bruikbare technieken.

Hij gaat steeds zacht en oordeelkundig tewerk en zal nooit geweld gebruiken. Hij kan ook doorverwijzen naar een andere professional wanneer meer traditionele interventies vereist zijn.

Juiste informatie

De dierenosteopaat moet, na een volledige osteopathische balans te hebben opgemaakt, nauwkeurige informatie verstrekken over deze balans en de aanbevolen osteopathische handelingen. Deze informatie wordt op een zo transparant en volledig mogelijke manier overgebracht. Indien het baasje en/of de eigenaar zich niet bewust is van bepaalde aspecten, aarzelt de dierenosteopaat niet om eventueel onderschatte implicaties toe te lichten. Hij volgt het dossier van elk dier dat hij verzorgt op en onderzoekt het dier regelmatig preventief.

Indien de eigenaar van het dier een minderjarige of een meerderjarige onder voogdij is, dan moet de osteopaat de informatie in voorkomend geval verstrekken aan de persoon/personen die het ouderlijke gezag of de voogdij uitoefent/uitoefenen. Aan de eigenaar zelf moet hij de informatie verstrekken op een wijze die is aangepast aan diens mate van volwassenheid indien hij minderjarig is, of aan diens onderscheidingsvermogen indien hij meerderjarig is onder voogdij.

Er mogen geen osteopathische handelingen worden toegepast zonder de vrije en geïnformeerde toestemming van de eigenaar van het dier die het te allen tijde kan wegnemen. Indien de eigenaar van het dier de aangeboden diensten weigert, moet de osteopaat zijn wensen respecteren na hem te hebben geïnformeerd over de gevolgen van zijn keuze.

Professionaliteit

De dierenosteopaat oefent zijn kunst professioneel, verantwoordelijk en voorbeeldig uit tegenover klanten, collega’ s, andere zorgverstrekkers en voogdijautoriteiten. In die optiek moet hij, op verzoek van het baasje en/of de eigenaar van het dier of met diens toestemming, het dossier en de relevante informatie en/of documenten doorgeven aan osteopaten of andere gezondheidsprofessionals die bij de verzorging van het dier betrokken zijn. Hetzelfde geldt wanneer het baasje en/of de eigenaar van het dier een andere osteopaat of een andere gezondheidsprofessional kiest.

De osteopaat onderhoudt goede relaties met zijn collega’s en met andere dierengezondheidsprofessionals (dierenartsen, hoefsmeden, tandartsen, kinesisten, shiatsubeoefenaars, acupuncturisten, …). Hij respecteert hun professionele onafhankelijkheid en de vrije keuze van het baasje en/of de eigenaar van het dier. Elk conflict of elke spanning tussen twee collega’s zal met wederzijds respect en nooit in aanwezigheid van de klanten worden opgelost. Indien nodig kan de federatie een bemiddelaar inschakelen om de problemen te helpen oplossen.

Bijwerken van vaardigheden

De dierenosteopaat moet op de hoogte blijven van technische, wetenschappelijke en regelgevende ontwikkelingen. Hij verbindt zich daarom tot de verplichting zich regelmatig bij te scholen en zo het competentieniveau te behouden dat wordt vereist in het handvest dat hij ondertekend heeft.

Voortzetting van de prestaties

De osteopaat heeft het recht een interventie om professionele of persoonlijke redenen te weigeren. Als hij zich van zijn opdracht onthoudt, moet hij de eigenaar van het dier daarvan in kennis stellen. Om de continuïteit van het dossier te waarborgen, moet hij bovendien de informatie die nuttig is voor de voortzetting van de osteopathische handelingen, doorgeven aan de door hem aangewezen osteopaat.

Onafhankelijkheid

De dierenosteopaat moet onafhankelijk blijven van elke persoon of elk organisme (administratieve of commerciële structuur, laboratorium, …). Dat vormt de garantie voor de baasjes en/of eigenaars van dieren dat de dierenosteopaat zijn kunst uitoefent met een volledige vrijheid van interventie.

Meerdere osteopaten kunnen samenwerken mits de voorwaarden van deze samenwerking worden vastgelegd in een schriftelijk contract met respect voor ieders onafhankelijkheid. Het beoefenen van osteopathie blijft persoonlijk. Elke beoefenaar behoudt zijn professionele onafhankelijkheid.

Elke vorm van betaling die een osteopaat winstcriteria oplegt of die afbreuk zou doen aan de onafhankelijkheid van zijn uitoefening of aan de kwaliteit van zijn diensten, is verboden.

Garanties

De dierenosteopaat verbindt zich ertoe te voldoen aan alle verplichtingen van burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en alle geldende reglementeringen in de huidige stand van het Belgisch recht na te leven. Hij oefent zijn activiteit voorlopig uit bij ontstentenis van wetten. Zodra het beroep wettelijk erkend is, zal hij de officiële stappen ondernemen om zich te registreren als dierenosteopaat.

Een osteopaat mag een stagiair in dienst nemen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat die laatste geen osteopathische ingrepen onder zijn eigen verantwoordelijkheid uitvoert. De relatie tussen de stagiair en de osteopaat en de voorwaarden van de stage worden vastgelegd in een stageovereenkomst met de school waar de stagiair zijn opleiding volgt.

Verhouding tot de BFDO

Elke osteopaat die lid is van de BFDO betaalt jaarlijks een bijdrage.

De osteopaat verbindt zich ertoe de BFDO en de waarden die ze uitdraagt, te respecteren. Zijn gedrag en uitspraken tonen aan dat hij zijn lidmaatschap waardig is.

Elke osteopaat die zijn uitoefeningsvoorwaarden wijzigt of zijn activiteit stopzet, stelt de BFDO hier onverwijld van in kennis. Deze laatste neemt nota van deze wijzigingen.

• De osteopathische zorg die aan uw dier wordt gegeven is geen vervanging van wat de dierenarts adviseert.  

Osteopathische behandelingen en toegepaste massages zijn technieken die het toelaten om normale anatomische en fysiologische veranderingen op te volgen, bedoeld om pathologische aandoeningen te vermijden.

• In geen geval zijn de osteopathische behandelingen invasief of pijnlijk voor het dier.

•  De bovenstaande opmerkingen gelden als advies, ze hebben geen diagnostische waarde.

fringilla adipiscing ultricies quis, vel, Nullam Aliquam luctus mi, non